ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ


 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

MIS 5047293

 

Έναρξη: Νοέμβριος 2020
Διάρκεια : 30 μήνες
Προϋπολογισμός: 2 εκατομμύρια Ευρώ περίπου
Άτομα που θα απασχοληθούν: 83 άτομα (Καθηγητές, Προσωπικό, Έμπειροι και νέοι ερευνητές)
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιωάννης Δόκας

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΜΘ) διαθέτει πλούσιο ανθρώπινο, περιβαλλοντικό, τουριστικό, επιχειρηματικό κεφάλαιο. Διαθέτει σημαντικούς φυσικούς βιοτόπους, υγροτόπους, εθνικά πάρκα καθώς και σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς και τουριστικά αξιοθέατα. Ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση καταλαμβάνουν υψηλό ποσοστό στο σύνολο της οικονομίας ενώ διαθέτει και σημαντικό τομέα υπηρεσιών. H περιφέρεια ΑΜΘ είναι από τις πλέον βιομηχανικές περιφέρειες στην Ελλάδας δεδομένου ότι βρίσκονται εγκατεστημένες κάποιες από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες υψηλότερης εντάσεως τεχνολογίας.

Δυστυχώς, η ακεραιότητα όλων των ειδών του κεφαλαίου που διαθέτει η περιφέρεια ΑΜΘ παραβιάζεται συχνά λόγω της εμφάνισης κινδύνων όπως λ.χ. έντονων φυσικών φαινομένων, τεχνολογικών ατυχημάτων, αλλά και επιδημιών, όπως πρόσφατα όλοι βιώνουμε.

Το πρόγραμμα ΚΕΔΙΑΚ-ΠΑΜΘ βασίζεται στην άποψη ότι η εκτίμηση των συνεπειών της εμφάνισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων στην κοινωνία, στην υγεία, στις υποδομές, στον τουρισμό, στο περιβάλλον, στην γεωργική παραγωγή και στην οικονομία είναι αναγκαία γνώση που πρέπει να προσφέρεται με αποτελεσματικό τρόπο στους φορείς, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες, για να αποδώσουν τα μέγιστα και για να προσαρμοστούν εγκαίρως σε ενδεχόμενες διαταραχές.

ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας καινοτόμου υποδομής που θα παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων σε πολύ γρήγορο χρόνο σχετικά με την εξέλιξη μιας επικινδυνότητας και να ορίζει ένα πιθανό αριθμό σεναρίων και συνεπειών των ενδεχόμενων διακινδυνεύσεων, ώστε να δρα ενισχυτικά στην διαδικασία λήψης απόφασης από τους αποφασίζοντες που διαχειρίζονται τα κεφάλαια της περιφέρειας ΑΜΘ.

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΥ

Στη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, θα συνεργαστούν επιστήμονες και ερευνητικές ομάδες από τα Τμήματα του Δ.Π.Θ. των Πολιτικών Μηχανικών, Ιατρικής και Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) και από το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων του ΑΠΘ.
Δήλωση υποστήριξης στο έργο έχει εκδώσει επίσης και η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

Οι ενέργειες των ερευνητικών ομάδων του έργου σκοπό έχουν την:
Α) Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των στοιχείων που συνθέτουν τα κεφάλαια της περιφέρειας ΑΜΘ, (επιχειρήσεις βιομηχανίες, μνημεία, φυσικός πλούτου κτλ) με τη χωρική τους διάσταση.
Β) Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών που περιγράφουν σε όσο πιο κοντά στο πραγματικό χρόνο γίνεται πηγές κινδύνων, όπως λ.χ. μετεωρολογικά δεδομένα, δεδομένα σεισμικής δραστηριότητας, δεδομένα από σημειακά συμβάντα (λ.χ. τεχνολογικό ατύχημα), δεδομένα από τη ροή και το ύψος των ποταμών κτλ.
Γ) Τη χρήση κατάλληλα παραμετροποιημένων επιστημονικών μοντέλων που με τη χρήση των δεδομένων θα εκτελείται καθημερινά η μοντελοποίηση της εξέλιξης των επικινδυνοτήτων και των αλληλεπιδράσεών τους στο χώρο και στο χρόνο.

Με βάση τα εξαγόμενα των μοντέλων αυτών, θα προκύπτει η αξιολόγηση της διακινδύνευσης των κεφαλαίων (επιχειρήσεων, υποδομών, ανθρωπίνου δυναμικού, υπηρεσιών, φυσικού πλούτου κτλ) της περιφέρειας.

Η αξιολόγηση της διακινδύνευσης των κεφαλαίων της περιφέρειας θα μεταβιβάζεται ως πληροφορία στους τελικούς χρήστες, δηλ. σε επιχειρήσεις και σε φορείς (λχ. Περιφέρεια και Δήμοι) καθώς και σε πολίτες, που θέλουν να γνωρίζουν ποια είναι η εκτίμηση της διακινδύνευσής τους, σε ενδεχόμενο εμφάνισης επικινδυνοτήτων στα όρια της περιφέρειας ΑΜΘ, ώστε να έχουν το χρόνο να αποφασίσουν την κατάλληλη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν για να περιοριστούν ή να εξαλειφθούν οι αρνητικές συνέπειες των διαταραχών που ενδέχεται προκληθούν.

 

Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΕΔΙΑΚ

Η φυσική μορφή της υποδομής ΚΕΔΙΑΚ, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο, θα συντίθεται από:

Α) Μία αίθουσα που θα έχει τη μορφή ενός κέντρου ελέγχου το οποίο θα υποστηρίζεται με κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, υπολογιστικά μοντέλα, και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Β) Μία Ολοκληρωμένη Κινητή Μονάδα Μετρήσεων & Παρακολούθησης Φαινομένου που θα έχει τη μορφή τρέιλερ και που θα αποτελεί στην ουσία ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων (ποιότητας αέρα, μετεωρολογικών και υδραυλικών δεδομένων, καταγραφής εικόνας κ.α.) που μπορεί να καλύψει σε Πραγματικό Χρόνο ανάγκες μετρήσεων και ενημέρωσης χωρίς γεωγραφικό περιορισμό σε μεγάλο εύρος εφαρμογών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, καθώς θα περιλαμβάνει ένα καινοτόμο λογισμικό παρακολούθησης και αξιολόγησης των συνθηκών ποιότητας αέρα, το οποίο θα παρέχει ολοκληρωμένη λύση λήψης αποφάσεων για την προστασία των πολιτών και την αντιμετώπιση υπερβάσεων αέριας ρύπανσης με παράλληλη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του τελικού χρήστη.