Τομέας Επιστήμης Δομικών Κατασκευών


Ο Τομέας των Δομικών Κατασκευών (ΦΕΚ 1265/18.03.2022 τ.B’) καλύπτει καλύπτει τα εξής επιμέρους γνωστικά αντικείμενα: Μηχανική του συνεχούς μέσου, Αντοχή υλικών, Πειραματική μηχανική, Θεωρητικές μέθοδοι υπολογισμού γραμμικών και επιφανειακών φορέων, Κινηματική και δυναμική στερεού σώματος, Αρχιτεκτονικών συνθέσεων κτιριακών ενοτήτων ή συνόλων, Οικοδομική τέχνη, συστήματα και μέθοδοι, Μέθοδοι κατασκευαστικών έργων, Συντήρηση και αποκατάσταση παλαιών κτισμάτων, μνημείων ή συνόλων, Δομικής φυσικής και ελέγχου μικροκλίματος, Δομικά υλικά και τεχνολογία σκυροδέματος, Ανθεκτικότητα και αειφορία σκυροδέματος και λοιπών δομικών υλικών, Ειδικά σκυροδέματα και κονιάματα, Τεχνολογία δομικών υλικών, Προσομοίωση των κατασκευών για τη στατική και δυναμική τους ανάλυση, Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης και σχεδιασμού γραμμικών και επιφανειακών φορέων υπό στατικές και δυναμικές φορτίσεις, Στατική και δυναμική ανάλυση των κατασκευών, Αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης στη στατική και δυναμική ανάλυση των κατασκευών, Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα για συνήθεις και σεισμικές δράσεις, Κατασκευές από προεντεταμένο σκυρόδεμα, Γέφυρες οπλισμένου και προεντεταμένου σκυροδέματος, Ειδικές κατασκευές από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, Εργαστηριακά θέματα οπλισμένου σκυροδέματος, Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, Έλεγχος και επεμβάσεις στις κατασκευές, Εφαρμογές συνθέτων υλικών στις κατασκευές, Τεχνολογία Σύνθετων Δομικών Υλικών, Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία, Μεταλλικές κατασκευές και γέφυρες – Βιωσιμότητα, Βιωσιμότητα ξύλινων κατασκευών, Σύμμικτες κατασκευές, Σχεδιασμός για αποσυναρμολόγηση και επαναχρησιμοποίηση, Κυκλική οικονομία, Υλικά και μεθοδολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης, Building Information Modeling (ΒIM).

Στον Τομέα εντάσσονται τα παρακάτω 6 Εργαστήρια:
– Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος και Αντισεισμικών Κατασκευών
– Εργαστήριο Δομικών Υλικών
– Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών
– Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
– Εργαστήριο Οικοδομικής
– Εργαστήριο Μηχανικής

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Χαλιορής, Καθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2541079632, -472, -471
email: chaliori@civil.duth.gr