Τομέας Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθηματικών


Ο Τομέας των Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθηματικών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, της Πληροφορικής, της Συστημικής Ανάλυσης και Μεθόδων Βελτιστοποίησης Συστημάτων Πολιτικών Μηχανικών, της Οικονομικής Ανάλυσης και Τεχνικής Οικονομικής, της Οργάνωσης και Προγραμματισμού Έργων, της Διοίκησης (Μάνατζμεντ) και των Ανθρώπινων Σχέσεων, της Εκμηχάνισης των Κατασκευών, της Διαχείρισης του Κοινωνικού και Φυσικού Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και Προστασίας Πολύπλοκων Συστημάτων Πολιτικού Μηχανικού.

Στον Τομέα είναι ενταγμένα το εργαστήριο Εργαστήριο Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργων β) Το Εργαστήριο Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού και γ) το Εργαστήριο Γεωδαισίας.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Μαθήματα Κορμού
Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές
Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
Λογισμός Πολλών Μεταβλητών
Διαφορικές Εξισώσεις
Αριθμητική Ανάλυση – Μέθοδοι
Πιθανότητες – Στατιστική
Πληροφορική
Γεωδαισία Ι
Γεωδαισία ΙΙ – Γεωδαιτικές Ασκήσεις
Τεχνική Οικονομική
Επιχειρησιακή Έρευνα
Διοίκηση Έργων και Επιχειρήσεων
Διαχείριση Περιβάλλοντος Ι

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Εφαρμογές Ασαφούς Λογικής σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού
Πεπερασμένες Διαφορές και Στοιχεία
Βάσεις Δεδομένων
Προγραμματισμός Διαδικτύου – Ασφάλεια Πληροφοριών
Υπολογιστική Νοημοσύνη και Εφαρμογές
Ασφάλεια Συστημάτων Μηχανικού
Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ
Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων
Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων

Διευθυντής: Ιωάννης Δόκας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79678
email: idokas@civil.duth.gr