ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ._ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛ