ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021


5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

4. ΣΙΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

3. ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

2.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ 2020