Συμπλήρωση ερωτηματολογίου


Αγαπητοί φοιτητές του Δ.Π.Θ.,

Σας παρακαλούμε να συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο

https://forms.gle/MzPHuSyxzGmUSfDf6 και αφορά σε  έρευνα με σκοπό την διερεύνηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ) από το Πανεπιστήμιο μας την περίοδο που επιβλήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα για τον Κορονοϊό.

Τα δεδομένα των απαντήσεων θα τύχουν επεξεργασίας στο πλαίσιο έρευνας του Πανεπιστημίου προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και συμπεράσματα.

Διατηρείται η πλήρης ανωνυμία κατά την επεξεργασία των δεδομένων η οποία με τη σειρά της γίνεται αποκλειστικά από τον ερευνητή.

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και με τους κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, διατηρείτε – ως υποκείμενα των δεδομένων – τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Ακόμα, η συμμετοχή σας είναι εθελοντική, μπορείτε να αποχωρήσετε από τη διαδικασία της έρευνας όποτε το επιθυμείτε εσείς καθώς και να αποσύρετε τα δεδομένα που σας αφορούν αν αλλάξετε γνώμη ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια

Ζωή Γαβριηλίδου”