ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26η για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Αν. Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ._ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤ 26η.pdf-1