Οριστικός Πίνακας αποτελεσματων αξιολόγησης προτάσεων μετά από αξιολόγηση ένστασης στο επιστημονικό πεδίο “ΜΗΧΑΝΙΚΗ”, για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου


ΩΝΗΕ46ΨΖΥ1-Ω07.pdf-1