Ανακοίνωση για δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις


Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ  (απόφαση 26/42/14.1.2021) στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2021 οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων θα διεξαχθούν με την εξ αποστάσεως εξέταση.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2021  μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν αποδεχόμενοι το πλαίσιο που τις διέπει.

Σε περίπτωση που αδυνατούν να συμμετέχουν  σε εξ αποστάσεως εξέταση οι Φοιτητές καλούνται  να το δηλώσουν  πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου στη Γραμματεία του Τμήματος,  καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι αδυνατούν να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση και ότι αιτούνται εξέταση όλων των μαθημάτων, τα οποία έχουν δηλώσει, με άλλο τρόπο σύμφωνα με την με αριθμ. 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β’/20-5-2020) και την με αριθμ. 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020).

Προθεσμία υποβολής της δήλωσης: από 18/1/2021 έως  24/1/2021

H δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη νέα σελίδα https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση => Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί στους φοιτητές/τριες με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Απόφαση Συγκλήτου