Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση σαράντα (40) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές, στο πλαίσιο του έργου με MIS:5047247, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)


Υπ.Δηλ.-Υποχρεωτικά

Υπ.Δηλ.-Κατά-περίπτωση

Πίνακας-κατατιθέμενων-δικαιολογητικών-1

Πίνακας-αιτούμενων-κριτηρίων-μοριοδότησης

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΟΣΥΠ

6ΣΒΧ46ΨΖΥ1-ΟΕΗ.pdf