Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων (Β’ ΜΕΡΟΣ) επιλογής υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 27985/13.07.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος


6ΞΙΠ46ΨΖΥ1-ΝΤΨ