2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΑ)


2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ