Μητρώο φοιτητών της ΕΘΑΑΕ


Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να εγγραφούν στο μητρώο φοιτητών της ΕΘΑΑΕ σύμφωνα με την συνημμένη πρόσκληση

2022 11. 21 Πρόσκληση εκ

Υπόδειγμα βεβαίωση 2022 11. 21

Επιστολή ενη