Παρουσίαση του ArcGIS την Παρασκευή 13/1/2023 και ώρες 14:00-16:00


Η Marathon Data Systems συνεργάζεται με το ΔΠΘ, εδώ και αρκετά χρόνια, παρέχοντας λύσεις λογισμικού στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής και δεδομένων των τεχνολογικών εξελίξεων του συστήματος ArcGIS, θα διοργανωθεί ένα workshop με θέμα «Δυνατότητες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS», μέσω Microsoft Teams την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 και ώρες 14:00-16:00,  το οποίο θα περιλαμβάνει:

·      Καλωσόρισμα – Παρουσίαση ολοκληρωμένης πλατφόρμας ArcGIS
·      Απεικόνιση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων σας σε 2D και 3D με τη Desktop εφαρμογή ArcGIS Pro (Drone data, Imagery data, Sentinel data κ.λ.π)
·      Εισαγωγή και ανάλυση γεωγραφικών θεματικών δεδομένων από Web Services και από αρχεία csv, txt, cad , kml,
·      Γεωκωδικοποίηση δεδομένων σε περιβάλλον Microsoft excel
·      Εφαρμογές για συλλογή δεδομένων και αυτοψία έργων Πεδίου (ArcGIS Field Maps)
·      Εφαρμογές για δημιουργία «έξυπνων» φορμών και ερωτηματολογίων (ArcGIS Survey123)
·      Οπτικοποίηση δεδομένων μέσω ArcGIS Dashboard
·      Ανάπτυξη Web GIS Εφαρμογών (ArcGIS Web AppBuilder, Experience builder)
·      Παραδείγματα Εφαρμογών με ArcGIS Story Maps
·      Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσουν εκ μέρους της εταιρείας Marathon Data Systems τα στελέχη κ. Ιωάννης Κοντός και κ. Αναστασία Μαυριδάκη.

Ο σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzlmMjQwNTYtNTI3MC00Zjc4LWJhMmMtOTYxNzhiOGIwMDE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22641b66eb-b7e1-4be8-b242-6a2475cc8add%22%7d

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).