Στελέχωση της φοιτητικής ομάδας που θα εκπροσωπήσει το ΔΠΘ στον διαγώνισμο iGEM του MIT


igem_recruitment