Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κας Ευγενίας Αναγνώστου, υποψήφιας διδάκτορα του Τομέα Δομικών Κατασκευών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ


Έχω την τιμή να σας προσκαλέσω στην δημόσια υποστήριξη, ενώπιον της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής, της Διδακτορικής Διατριβής της κας Ευγενίας Αναγνώστου, η
οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 και ώρα
19:00.
Τίτλος της Διατριβής: «Αντισεισμικές ενισχύσεις με σύνθετα υλικά και άλλες τεχνικές
σε υποστυλώματα με προηγούμενες σεισμικές βλάβες».
Η παρουσίαση-υποστήριξη της διατριβής θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω του
λογισμικού MS Teams, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/
19%3ameeting_OGM1Y2ZhZTEtM2YzMS00NDZhLWIxZmQtZmNmNDgxNGUx
NWI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-
0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%225d18600b-afd9-4c4a-9584-
a4571fc55af5%22%7d

Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Ρουσάκης