Εργαζάκειο Ίδρυμα προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών 2023-2024


Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599_1986-1

Αίτηση χορήγησης υποτροφίας 2023-2024-1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση 6 υποτροφιών 2023-2024-1

Διαβιβαστικό χορήγησης υποτροφιών 2023-2024.pdf-1