ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ-1η Τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών


Τροποποίηση_3η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ-1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΙΔΕΚ_ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ_3η Προκήρυξη για ΜΔΕΠ και Ερευνητές-τριες.pdf-1