ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2023-2024 ΣΤΟ ΔΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»


 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά», μπορούν να καταθέσουν αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protocol@civil.duth.gr έως 21/12/2023, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο.

 

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 108990/Ζ1/8.9.2022 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄4899), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 418 του ν. 4957/2022, είναι απαραίτητη η πλήρωση των προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, δηλαδή βαθμολογία πτυχίου/διπλώματος μεγαλύτερη ή ίση με 7.50 (με άριστα το 10).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

3_Υπεύθυνη_Δήλωση (για απαλλαγή διδάκτρων) (2) (1)

2_ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (2) (1)

5_FEK ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟ -2023_Ε9520_Ε6664

1_Δικαιολογητικά_απαλλαγής_τελών_φοίτησης_ΥΜΠ (2)

4_FEK-2022-Tefxos_B-04899-downloaded_-17_09_2022 (2) (1)