ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)


Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης σίτισης από τους/τις φοιτητές/τριες του Δ.Π.Θ. (προθεσμία)