3η Τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης και Οδηγού Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών


3η Τροποποίηση_ΔΕΠ_πρωτ.78018_61Λ446Μ77Γ-ΙΙΖ.pdf-1