Ενημέρωση για φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και προγενέστερα


Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,

Πρόσφατη νομοθεσία καθόρισε την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ανάλογα με την ελάχιστη διάρκεια για την απονομή του τίτλου σπουδών (νόμοι 4777/2021 και 4957/2022). Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, όταν ολοκληρωθεί η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εκδίδει πράξη διαγραφής. Υπέρβαση επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση σοβαρών λόγων υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών σας προτείνεται να δραστηριοποιηθείτε με την ενεργό συμμετοχή σας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος σε σχέση με τα μαθήματα και τις εξετάσεις, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class, την ηλεκτρονική πλατφόρμα του φοιτητολογίου (students.duth.gr) για να ενημερώνεστε για τα μαθήματα που οφείλετε, ανεξάρτητα από το αν τελικά πραγματοποιηθούν αλλαγές στη νομοθεσία ή όχι. Είναι προς όφελος όλων να ολοκληρώσετε τις σπουδές που ξεκινήσατε και να λάβετε το πτυχίο σας.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (άρθρα 76 και 454 του νόμου 4957/2022), το μέγιστο διάστημα φοίτησης σας συμπληρώνεται στις 31/8/2026. Αν δεν  έχετε ολοκληρώσει την φοίτησή σας έως τότε, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θα προβεί στην αυτοδίκαιη διαγραφή σας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος