Δημοσίευση 4ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών


ΕΛΙΔΕΚ ΔΤ_4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών-τριών-1

4η Προκήρυξη για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών-τριών-1