ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του ΔΠΘ και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ._Σύνθετα Υλικά στις Δομικές Κατασκευές


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ.pdf-1