Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του ΔΠΘ και των αναπληρωτών τους στη Σύγκλητο


Αίτηση Υποψηφιότητας-Υπεύθυνη Δήλωση-1

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών.pdf-2