Έλεγχος και Επεμβάσεις στις Κατασκευές


Βασικές αρχές και κριτήρια επεμβάσεων (επισκευών και ενισχύσεων). Επί τόπου έλεγχοι, μετρήσεις και αποτύπωση δομικού συστήματος υφιστάμενων κτηρίων. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμός δομικού συστήματος κατασκευών με βάση τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και τον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3. Μέθοδοι και διαστασιολόγηση επεμβάσεων. Κατασκευαστικά θέματα. Εφαρμογή σε υφιστάμενο κτήριο.

Στόχος είναι ο επί τόπου έλεγχος, η αποτίμηση και ανασχεδιασμός υφιστάμενων κτηρίων με συνήθη αλλά και προηγμένα σύνθετα υλικά και τεχνικές.

Διαμορφώνεται πρόταση για τον ανασχεδιασμό υφιστάμενου κτηρίου, διορθώνεται και εγκρίνεται προκειμένου να ακολουθήσει η ανάλυση και ανασχεδιασμός δομικών στοιχείων ή της κατασκευής. Η εργασία παραδίδεται σε προφορική εξέταση του φοιτητή.

 

Περίγραμμα μαθήματος…