Αγγλική Τεχνική Ορολογία


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνονται κατανοητά τα κύρια σημεία εξειδικευμένων αγγλικών κειμένων σε τεχνικά θέματα Μηχανικής, ακόμα και αν αυτά περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες που απαιτούν τεχνικές γνώσεις.
Οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να παράγουν προφορικό ή γραπτό λόγο σχετικά με τεχνικά θέματα, αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά του υπό συζήτηση θέματος.
Μετά την επεξεργασία τριών ενοτήτων ακολουθεί πάντοτε τεστ προόδου (progress test) με σκοπό τον έλεγχο του βαθμού κατανόησης της διδαχθείσας ύλης από τους φοιτητές. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο οι φοιτητές συμμετέχουν σε τέσσερα με πέντε τεστ προόδου συνολικά ανά εξάμηνο, ενώ στο τέλος του Εξαμήνου συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ομαδικές Μικροδιδασκαλίες, σε θέματα που αφορούν την ειδικότητά τους.