Αντιστηρίξεις


Εισαγωγή: κατηγορίες και πεδία εφαρμογής, τυπικά παραδείγματα. Τάσεις και ωθήσεις σε κατάσταση ηρεμίας. Ενεργητικές και παθητικές τάσεις και ωθήσεις γαιών: θεωρία Rankine, θεωρία Coulomb, θεωρίες με καμπύλη επιφάνεια αστοχίας. Ωθήσεις κατά Ευρωκώδικα 7. Επίδραση υπόγειου νερού. Επίδραση επιφορτίσεων (μεμονωμένα και γραμμικά φορτία, φορτία άπειρου ή πεπερασμένου πλάτους και μήκους). Σχεδιασμός έργων αντιστήριξης: βασικές έννοιες, στόχοι, μεθοδολογία. Αρχές σχεδιασμού βάσει EC7: οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. Τοίχοι βαρύτητας: κατασκευαστική διαδικασία, υλικά επίχωσης και συστήματα αποστράγγισης, οριακές καταστάσεις (EC7), σχεδιασμός και έλεγχοι επάρκειας. Προβολότοιχοι: κατασκευαστική διαδικασία, οριακές καταστάσεις (EC7). Σχεδιασμός αυτοφερόμενων προβολότοιχων, προβολότοιχων με μία σειρά αντηρίδων ή αγκυρίων, διαφραγματικών τοίχων με πολλές σειρές αντηρίδων ή αγκυρίων. Τοίχοι αντιστήριξης από ωπλισμένο έδαφος: περιγραφή, βασικά χαρακτηριστικά, βασικές αρχές ανάλυσης έναντι εσωτερικής και εξωτερικής ευστάθειας κατά FHWA. Το μάθημα συμπληρώνεται με επίλυση ασκήσεων κατά τη διδασκαλία και κατ’ οίκον.

 

Περίγραμμα μαθήματος…