Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτηρίων – Μνημείων


Αναπτύσσεται η Αξία της Ολοκληρωμένης Προστασίας ιστορικών κτηρίων και συνόλων για την ανάδειξη και αξιοποίηση της Πολιτισμικής-Αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς υπό το πρίσμα των σχετικών Διεθνών Συμβάσεων και Διακηρύξεων. Αναλύεται η έννοια, το περιεχόμενο και ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της, καθώς και η επιτελεστικότητα των απαιτούμενων δομητικών επεμβάσεων αποκατάστασης και προστασίας. Αναπτύσσονται οι σύγχρονες αντιλήψεις, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, διαδικασίες, διαγνωστικές και επεμβατικές μέθοδοι δομητικής αποκατάστασης και προστασίας. Αναλύεται η έννοια και οι προϋποθέσεις του κτηρίου-μνημείου σε συσχετισμό με τη διαχρονική εξέλιξη της δομικής τέχνης. Υπογραμμίζεται η σημασία της σωστής τεκμηρίωσης στην αξιολόγηση και διαχείριση των δεδομένων. Εξετάζονται παραδοσιακά δομικά συστήματα: κατασκευαστικές μέθοδοι, ανάλυση, συμπεριφορά και παθογένεια, καθώς και τρόποι Δομητικής Αποκατάστασης και προστασίας τους. Εκπονούνται ασκήσεις και εργασίες με θέματα Δομητικής Αποκατάστασης και προστασίας ιστορικών κτηρίων και συνόλων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…