Αριθμητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής Μηχανικής


Εισαγωγή. Μέθοδος Οριακής Ισορροπίας: Βασικές αρχές. Εφαρμογές: οριακό φορτίο επιφανειακής θεμελίωσης για αστράγγιστες συνθήκες, οριακό βάθος κατακόρυφης εκσκαφής, οριακή κλίση πρανούς άπειρου μήκους, ευστάθεια πρανών με τη μέθοδο λωρίδων. Παρουσίαση ακαδημαϊκής έκδοσης λογισμικού προγράμματος Slope/w. Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών: Βασικές αρχές. Διακριτοποίηση – προσεγγιστικός υπολογισμός παραγώγων. Εφαρμογή: επίλυση εξίσωσης 1Δ στερεοποίησης με χρήση υπολογιστικών φύλλων Excel. Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων: Βασικές αρχές. Διακριτοποίηση συνεχούς μέσου σε πεπερασμένα στοιχεία, επιλογή συναρτήσεων παρεμβολής, κατάστρωση εξισώσεων σε επίπεδο πεπερασμένου στοιχείου, κατάστρωση εξισώσεων σε καθολικό επίπεδο, επίλυση – υπολογισμός κύριων και δευτερογενών αποτελεσμάτων. Παρουσίαση ακαδημαϊκής έκδοσης του λογισμικού προγράμματος Plaxis. Πιθανοτικές μέθοδοι και αναλύσεις αξιοπιστίας γεωτεχνικών έργων: Εισαγωγή. Aβεβαιότητα γεωτεχνικών παραμέτρων. Βασικές αρχές αναλύσεων αξιοπιστίας. Η πιθανότητα αστοχίας. Ο δείκτης αξιοπιστίας. Μέθοδοι ανάλυσης αξιοπιστίας. Ο δείκτης αξιοπιστίας β. Μέθοδος πρώτης τάξης δεύτερης ροπής (FOSM). Μέθοδος σημειακής εκτίμησης (PEM). Προσομοιώσεις Monte Carlo.