Αστική Υδραυλική


Υπολογισμός μελλοντικού πληθυσμού, οικιακή κατανάλωση νερού και παροχή πυρόσβεσης. Μέτρα εξοικονόμησης νερού. Διαρροές νερού και μέτρα περιορισμού. Λειψυδρία στην Ελλάδα. Περίοδος σχεδιασμού υδρευτικών έργων. Ροή σε κλειστούς υπό πίεση αγωγούς, το θεώρημα του Bernoulli, υπολογισμός απωλειών ενέργειας με την μέθοδο Darcy-Weisbach και Hazen-Williams. Υλικά σωλήνων ύδρευσης (PVC, PE, GRP, χάλυβας, ελατός χυτοσίδηρος, σκυρόδεμα) βαλβίδες και εξαρτήματα. Υδροληψίες και δεξαμενές αποθήκευσης του νερού. Μεταφορά του νερού με αγωγούς βαρύτητας και καταθλιπτικούς αγωγούς. Αντλίες και αντλιοστάσια. Το φαινόμενο του υδραυλικού πλήγματος και μέτρα προστασίας. Διανομή του νερού, ανοιχτά και κλειστά δίκτυα, επίλυση κλειστών δικτύων με τη μέθοδο Cross, Newton–Raphson και τη γραμμική μέθοδο. Πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον υπολογισμό δικτύων ύδρευσης. Κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης.

 

Περίγραμμα μαθήματος…