Ασφάλεια Συστημάτων Μηχανικού


Το εργοτάξιο και τα συστήματα του μηχανικού ως δυναμικά κοινωνικό-τεχνικά συστήματα – Η ασφάλεια ως αναδυόμενη ιδιότητα των κοινωνικό-τεχνικών συστημάτων. Το πρόβλημα της ασφάλειας στα πολύπλοκα κοινονικο-τεχνικά συστήματα και στα συστήματα μηχανικού. Ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία και για τα τεχνικά έργα. Μοντέλα ατυχημάτων – γραμμικά, επιδημιολογικά, συστημικά. Ανθρώπινοι παράγοντες στην ασφάλεια. Κουλτούρα της ασφάλειας. Οργανωτικές θεωρίες (NAT, HRO). Παραδοσιακές αναλύσεις επικινδυνότητας FTA, ETA. FMEA, ΗΑΖΟPM. Αναλυτικά παραδείγματα Εισαγωγή στο μοντέλο ατυχημάτων Systems Theoretic Accident Model and Processes (STAMP). H ανάλυση επικινδυνότητας STPA. Παρουσίαση της μεθόδου εντοπισμού σημείων/ενδείξεων έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνων EWaSAP. Αναλυτικό παράδειγμα STPA και EWaSAP – ανάλυση με το χέρι. Αναλυτικό παράδειγμα STPA και EWaSAP – ανάλυση με τη χρήση του λογισμικού XSTAMPP. Διερεύνηση ατυχημάτων με τη μέθοδο CAST.

 

Περίγραμμα μαθήματος…