Βάσεις Δεδομένων


Το μάθημα Βάσεις Δεδομένων (κατ επιλογήν υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου) παρουσιάζει τις βασικές αρχές και έννοιες των Σχεσιακών Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η έννοια της Βάσης Δεδομένων, Το Σχεσιακό Μοντέλο, Σχέσεις, είδη σχέσεων, Οντότητες, Διάγραμμα Σχέσης Οντότητας, Κανονικοποίηση Βάσης Δεδομένων (Normal Forms), Εξόρυξη Πληροφοριών με τη χρήση της γλώσσας Δομημένης Αναζήτησης (Structured Query Language SQL), 6.1. SELECT, Τελεστές, Πολλαπλά SELECT, JOIN (INNER) (OUTER), Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων σε MS Acces (πίνακες-Σχέσεις μεταξύ τους 1:1, 1:ν) Πίνακας Γέφυρα για περιπτώσεις σχέσεων n:m, Ερωτήματα σε Access σε προβολή σχεδίασης και με την γλώσσα SQL, Φόρμες, Αναφορές και Μακροεντολές, GUI σε Access, Εξασφάλιση ακεραιότητας δεδομένων, Η έννοια των Μεγάλων Δεδομένων (BIG DATA), Ελεύθερο Λογισμικό για χειρισμό Μεγάλων Δεδομένων πχ Hadoop,

ΕΞΕΤΑΣΗ: Με ανάθεση απαλλακτικής εργασίας (ατομικής ή σε ομάδα 2 ατόμων)

 

Περίγραμμα μαθήματος…