Βελτίωση – Ενίσχυση Εδαφών


Εισαγωγή: αναγκαιότητα βελτίωσης – ενίσχυσης εδαφών, ταξινόμηση μεθόδων. Δυναμική συμπύκνωση. Προφόρτιση: επίδραση προφόρτισης στη μηχανική συμπεριφορά του εδάφους, υπολογισμός μεγεθών σχεδιασμού για τα διάφορα στάδια της προφόρτισης και για τις τρεις διαφορετικές σχέσεις φορτίου προφόρτισης – φορτίου κατασκευής, σταδιακή προφόρτιση. Στραγγιστήρια: είδη καννάβων, ακτίνα επιρροής στραγγιστηρίων, υπολογισμός συνολικού βαθμού στερεοποίησης, επίδραση ζώνης αναμόχλευσης. Χαλικοπάσσαλοι: μέθοδοι κατασκευής, εμπειρικές μέθοδοι διαστασιολόγησης, μοντέλα προσομοίωσης συμπεριφοράς μεμονωμένου χαλικοπασσάλου, αναλυτικές μέθοδοι σχεδιασμού ομάδας χαλικοπασσάλων, υπολογισμός καθιζήσεων με τη μέθοδο Priebe, ανάλυση ευστάθειας πρανών επιχωμάτων και υπολογισμός φέρουσας ικανότητας θεμελίων εδραζόμενων σε έδαφος ενισχυμένο με χαλικοπασσάλους. Ενέσεις εμποτισμού: εφαρμογές μεθόδου, είδη ενεμάτων και πεδία εφαρμογής τους, εξοπλισμός και μέθοδοι εκτέλεσης σε εδαφικούς και βραχώδεις σχηματισμούς, στοιχεία σχεδιασμού. Βαθειά ανάμιξη και ενέσεις με πίδακα υψηλής πίεσης (jet grouting): μέθοδοι κατασκευής, στοιχεία σχεδιασμού. Γεωσυνθετικά υλικά: τύποι και λειτουργίες γεωσυνθετικών, εφαρμογές σε Τεχνικά Έργα, σχεδιασμός τοίχων αντιστήριξης από «Ωπλισμένη Γη».

 

Περίγραμμα μαθήματος…