Γέφυρες Ωπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος


Κατηγορίες γεφυρών – μορφολογία. Γενικές αρχές επιλογής μορφής και σχεδιασμού φορέων γεφυρών από σκυρόδεμα. Προδιαγραφές – κανονισμοί. Δράσεις σε γέφυρες Πλακογέφυρες. Γέφυρες με ανωδομή από προεντεταμένες πλακοδοκούς ή κιβωτοειδή διατομή. Ειδικά στοιχείων (εφέδρανα, προσκουστρήρες). Ακρόβαθρα. Μεσόβαθρα. Θεμελιώσεις γεφυρών. Σεισμική συμπεριφορά γεφυρών. Βασικές αρχές σχεδιασμού έναντι σεισμού.

Στόχος είναι η εκλογή, αναγνώριση μηχανικής συμπεριφοράς, ανάλυση, σχεδιασμός, κατασκευαστικές λεπτομέρειες οπλισμού, επίλυση κατασκευαστικών θεμάτων του δομικού συστήματος οδογέφυρας από προεντεταμένο σκυρόδεμα.

Υποβάλλεται (με την πρόοδο των μαθημάτων) το δομικό σύστημα από προεντεταμένο σκυρόδεμα τυπικής οδογέφυρας ενός ανοίγματος. Η εργασία περιλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό της οδογέφυρας και παραδίδεται σε προφορική εξέταση του φοιτητή.

 

Περίγραμμα μαθήματος…