Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)


Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, διαχρονική εξέλιξη. Θεματική χαρτογραφία. Διαδικασία κατασκευής χάρτη. Χαρτογραφικά σύμβολα. Πληροφορίες και δεδομένα, χωρικές αναφορές, γεωπληροφορία, πηγές δεδομένων και τεχνικές συλλογής. Οργάνωση της γεωγραφικής πληροφορίας, μοντέλα και δομές δεδομένων. Χαρακτηριστικά Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, είδη και κατηγορίες, συστατικά μέρη, λειτουργία και χρήσεις. Χωρικός σχεδιασμός, χωρικά προβλήματα και διαδικασίες ανάλυσης και επίλυσής τους. Χωρικές ιδιότητες και χωρικοί συσχετισμοί. Γεωγραφική θέση, αναπαράσταση, διαστάσεις. Διανυσματικά μοντέλα, θεώρηση του σημείου και της απόστασης, θεώρηση της γραμμής και της επιφάνειας, τοπολογικές σχέσεις. Ψηφιδωτά μοντέλα, τοπολογικές σχέσεις. Διαχείριση γεωμετρικών πληροφοριών στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, μετασχηματισμοί. Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Σχεδιασμός, ανάπτυξη χωρικών βάσεων δεδομένων, μέθοδοι συσχέτισης και σύνδεσης δεδομένων. Σύνδεση Γεωμετρικής και Περιγραφικής Πληροφορίας. Ανάκτηση και ενημέρωση πληροφοριών, χωρικά ερωτήματα. Εργασία η οποία αποτελεί προσπάθεια εφαρμογής της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη διαχείριση, ανάλυση και απεικόνιση χωρικών δεδομένων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…