Γεωδαισία ΙΙ – Γεωδαιτικές Ασκήσεις


Μεγάλη άσκηση πεδίου με χρήση μετροταινίας, χωροβάτη και θεοδόλιχο. Πύκνωση τριγωνομετρικών δικτύων (εμπροσθοτομία / γεν. εμπροσθοτομία / πλαγιοτομία, πλευροτομία, οπισθοτομία, πρόβλημα Hansen). Διόρθωση τετράπλευρου βάσης. Ολοκληρωμένος ηλεκτρονικός γεωδαιτικός σταθμός. Καμπυλότητα της γήινης σφαίρας και Γεωδαιτική διάθλαση. Τριγωνομετρική χωροστάθμηση. Γεωμετρική χωροστάθμηση. Χωροβάτης. Χωροσταθμικές οδεύσεις. Ταχυμετρική αποτύπωση. Τοπογραφικό σχέδιο. Κατά μήκος και κατά πλάτος τομές. Όγκοι xωματουργικών εργασιών. Στοιχεία χάραξης τεχνικών έργων. Δορυφορικός προσδιορισμός θέσης GPS. Κτηματογραφικές αποτυπώσεις. Χρήση τοπογραφικών χαρτών και διαγραμμάτων. Στοιχεία Φωτογραμμετρίας. Προβολικά συστήματα στην Ελλάδα. Παράδοση εργασίας τοπογραφικού διαγράμματος.