Γεωδαισία Ι


Εισαγωγή (αντικείμενο, ορισμοί – βασικές έννοιες, μονάδες). Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων – ακρίβεια, ορθότητα, αβεβαιότητα. Χονδροειδή και συστηματικά σφάλματα. Νόμος μετάδοσης σφαλμάτων. Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς. Θεμελιώδη προβλήματα. Πολυγωνικές οδεύσεις. Όργανα μέτρησης – γωνιών, μηκών (Θεοδόλιχος, Χωροβάτης, Μετροταινία, Total Stations). Στήσιμο οργάνου: κέντρωση και οριζοντίωση. Μηκομέτρηση με μετροταινία. Μετρήσεις για τον προσδιορισμό γωνιών με θεοδόλιχο. Μέτρησεις με χωροβάτη για το προσδιορισμό υψομέτρων. Μετρήσεις με τη μέθοδο της ταχυμετρίας. Υπολογισμοί για τον προσδιορισμό οριζόντιων και κατακόρυφων γωνιών από μετρήσεις με θεοδόλιχο. Υπολογισμοί για τον υπολογισμό αποστάσεων από μετρήσεις ταχυμετρίας. Υπολογισμοί για τον υπολογισμό υψομέτρων από μετρήσεις με χωροβάτη. Στοιχειώδεις εργασίες πεδίου. Χάραξη γηπέδου. Αποτύπωση γηπέδου. Αξονοδιασταυρώσεις. Υπολογισμός εμβαδών. Διανομή επιφανειών. Ρύθμιση συνοριακών γραμμών. Γωνιομετρία. Μεταφορά και στροφή συστήματος συντεταγμένων. Τεχνικές προδιαγραφές Γεωδαιτικών, Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών. Καταβιβασμός απρόσιτου σημείου. Έκκεντρη στάση και έκκεντρη σκόπευση. Αναγωγή μήκους στην επιφάνεια της θάλασσας. Απαλλοτριώσεις.