Γεωκίνδυνοι – Τεχνικογεωλογικές Αστοχίες


Ταξινόμηση βραχομάζας. Τεχνικά χαρακτηριστικά γεωλογικών σχηματισμών στον ελληνικό χώρο. Θεώρηση της ανομοιογένειας και της ανισοτροπίας στο βραχώδες υλικό και τη βραχόμαζα. Κριτήρια θραύσης/αστοχίας. Παραδείγματα από τη συμπεριφορά των πετρωμάτων σε έργα Πολ. Μηχανικού, ιδιαίτερα από τον ελλαδικό χώρο. Κατολισθήσεις: γενική θεώρηση του φυσικού κατολισθητικού φαινομένου, ταξινόμηση, ορολογία. Φυσικά και ανθρωπογενή αίτια δημιουργίας και εκδήλωσης των κατολισθήσεων. Οι κατολισθήσεις στον ελλαδικό χώρο. Σύγχρονες μέθοδοι κινηματικής ανάλυσης και αναγνώρισης κατολισθήσεων. Θεώρηση των κατολισθήσεων ως επικίνδυνου φυσικού φαινομένου (Natural hazard) και της σχετικής διακινδύνευσης (Risk). Μελέτη και έρευνα των κατολισθήσεων σε συνάρτηση με την χωρική κλίμακα αναφοράς. Μεθοδολογίες έρευνας-μελέτης της ευστάθειας φυσικών πρανών. Αντιμετώπιση των κατολισθήσεων: ενεργητικά και παθητικά μέτρα. Παραδείγματα από τον ελλαδικό και διεθνή χώρο. Σεισμική Τεχνική Γεωλογία και αστοχίες. Φαινόμενα ρευστοποίησης.

 

Περίγραμμα μαθήματος…