Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική


Στοιχεία της Υδραυλικής των Υπόγειων Νερών και της Εφαρμοσμένης Υδρογεωλογίας. Ρύπανση και τεχνικές απορρύπανσης των εδαφών και των υπόγειων νερών. Τρωτότητα των υπόγειων υδατικών συστημάτων. Ποιοτική υποβάθμιση παράκτιων υπόγειων υδατικών συστημάτων. Διαχείριση του εμπλουτισμού παράκτιων υπόγειων υδατικών συστημάτων και περιπτώσεις εφαρμογής. Στοιχεία προσομοίωσης των υπόγειων νερών και περιπτώσεις εφαρμογής. Έλεγχος του υπόγειου νερού σε τεχνικά έργα. Χώροι διάθεσης στερεών αποβλήτων – χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Γεωτεχνικός σχεδιασμός ΧΥΤΑ. Εφαρμογές και χρήση γεωσυνθετικών υλικών στη Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική. Χώροι διάθεσης απορριμμάτων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Αρχές βιώσιμης γεωτεχνολογίας. Παραδείγματα εφαρμογής.

 

Περίγραμμα μαθήματος…