Γεωτεχνικές Έρευνες και Δοκιμές Πεδίου


Εισαγωγή: σκοπός – στόχοι, κριτήρια σχεδιασμού, δομή και φάσεις Γεωτεχνικών Ερευνών. Κριτήρια επιλογής για το πλήθος, τη χωρική κατανομή και το βάθος των γεωτρήσεων και των δοκιμών πεδίου. Αξιοποίηση Γεωλογικής και Τεχνικογεωλογικής χαρτογράφησης και αεροφωτογραφιών. Γεωφυσικές μέθοδοι με έμφαση σε αυτές της σεισμικής διάθλασης και της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης. Δειγματοληψία, γεωτρήσεις και διερεύνηση – μέτρηση της διαπερατότητας σε βραχώδεις σχηματισμούς. Επιλεγμένες υπαίθριες και εργαστηριακές δοκιμές για βραχώδεις σχηματισμούς. Γεωτρήσεις και δειγματοληψία σε εδαφικά υλικά: ερευνητικά φρέατα, είδη γεωτρήσεων, αδιατάρακτα και αντιπροσωπευτικά δείγματα, είδη δειγματοληπτών. Εργαστηριακές δοκιμές σε εδαφικά υλικά. Δοκιμές πεδίου σε εδαφικούς σχηματισμούς: δοκιμές φόρτισης πλάκας, πρότυπης διείσδυσης, πτερυγίου, στατικής πενετρομέτρησης, πρεσσιομέτρου και προσδιορισμού διαπερατότητας. Δοκιμαστικές φορτίσεις πασσάλων. Ενόργανη παρακολούθηση Γεωτεχνικών Έργων: τεχνικές εγκατάστασης, λήψη και επεξεργασία μετρήσεων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων οργάνων μέτρησης πίεσης νερού πόρων, οριζοντίων μετακινήσεων, κατακόρυφης μετακίνησης, ολικής τάσης και φορτίου. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Γεωτεχνικής Έρευνας.

 

Περίγραμμα μαθήματος…