Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία


          ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ: Εσωτερικές και εξωτερικές πράξεις σε ένα σύνολο , ειδικές δομές σε σύνολα, όπως ομάδες, διανυσματικοί χώροι κλπ, Θεωρία και βασικά θεωρήματα διανυσματικών χώρων, Ειδικοί διανυσματικοί χώροι και θεωρήματα αυτών, Θεωρία πινάκων, Βασικές ιδιότητες πινάκων, Τετραγωνικοί πίνακες, Ορίζουσες και ιδιότητες αυτών , Αντίστροφος πίνακα, Επίλυση συστημάτων, Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα και βασικά θεωρήματα αυτών, διαγωνοποίηση πίνακα, Εφαρμογές αυτών, στη λύση εξισώσεων διαφορών και διαφορικών εξισώσεων, Μορφή Jordan

          ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: Έννοια τρισδιάστατου χώρου, Συντεταγμένες σημείου και διανύσματος, Διανυσματικός χώρος των διανυσμάτων του τρισδιάστατου χώρου και πράξεις και ιδιότητες αυτών, Εσωτερικά, εξωτερικά γινόμενα και ιδιότητες, Εξίσωση ευθείας και επιπέδου στο χώρο και ιδιότητες, Θέσεις μεταξύ ευθειών, Θέσεις μεταξύ επιπέδων και θέσεις μεταξύ ευθείας και επιπέδου. Απόσταση μεταξύ παραλλήλων και ασυμβάτων ευθειών στο στον χώρο και απόσταση μεταξύ επιπέδων.

 

Περίγραμμα μαθήματος…