Διαφορικές Εξισώσεις


Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, Xωριζομένων μεταβλητών, Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις, Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις, Διαφορικές εξισώσεις Bernoulli και Riccati, Πλήρεις διαφορικές εξισώσεις και πολλαπλασιαστές Euler, Αλλαγή μεταβλητών, Διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης, Ειδικές μορφές διαφορικών εξισώσεων ανώτερης τάξης, Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης, Εξισώσεις γραμμικές με σταθερούς συντελεστές, ομογενείς και μη ομογενείς, Εφαρμογές των εξισώσεων σε μοντέλα Εξαναγκασμένων ταλαντώσεων, Ομογενείς γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με μεταβλητούς συντελεστές, Διαφορικές εξισώσεις Euler και Lagrange, Γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων, Υποβιβασμός και απαλοιφή ομογενούς συστήματος, Γενική λύση ομογενών γραμμικών συστημάτων , Συστήματα με περισσότερες από δύο εξισώσεις, Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους, Λύσεις διαφορικής εξίσωσης μερικών παραγώγων, Απαλοιφή αυθαιρέτων συναρτήσεων, Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους πρώτης τάξης, Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους ανώτερης τάξης, Ομογενείς εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές, Μη ομογενείς εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές, Εφαρμογές όλων των προηγουμένων στη μοντελοποίηση διαφόρων τομέων του Μηχανικού.

 

Περίγραμμα μαθήματος…