Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ


Περιβαλλοντική ηθική και φιλοσοφία. Απογραφή πηγών ρύπανσης : Νερό, Αέρας, Έδαφος. Οικονομική του περιβάλλοντος: συναρτήσεις χρησιμότητας, συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας, μηχανισμοί αγοράς και εξωτερικές οικονομίες, ιδιωτικές διαδικασίες περιορισμού ρύπανσης, άμεσες και έμμεσες κρατικές παρεμβάσεις, εφαρμογές ανάλυσης κύκλου ζωής, αστικοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη. Περιβαλλοντική αξιολόγηση. Οικονομική και διαχείριση των φυσικών πόρων: Γεωργία (ρύπανση υπεδάφους, απόβλητα ζώων, διάβρωση εδάφους, αλμύρινση υπόγειων νερών, προγραμματισμός αρδεύσεων), Αλιεία (μέγιστη και βέλτιστη βιώσιμη απόδοση, δικαιώματα ιδιοκτησίας και ελεύθερη πρόσβαση, ατομικές μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις), Ορυκτά και υδρογονάνθρακες (σχέση επιπέδου εξόρυξης και τιμής, αιτίες εξάντλησης αποθεμάτων, μονοπώλια και καρτέλ), Δασικοί πόροι (ανάλυση κόστους οφέλους έργων δασοπονίας, ιδιωτικά έργα αναδάσωσης, επιδοτήσεις, χορηγίες και φοροαπαλλαγές).

 

Περίγραμμα μαθήματος…