Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων


Πηγές, Ποσότητες, Σύνθεση και Χαρακτηριστικά (φυσικο-χημικά και βιολογικά) των Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Συστήματα συλλογής και μεταφοράς Αστικών Στερών Αποβλήτων. Κατηγορίες και είδη κάδων προσωρινής αποθήκευσης. Κατηγορίες και είδη απορριμματοφόρων. Σταθμοί μεταφόρτωσης. Διαδικασίες διαλογής, επεξεργασίας (κομποστοποίηση, καύση) και ανακύκλωσης. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων. Υποσυστήματα ΧΥΤΑ (Συστήματα συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων και βιοαερίου. Σύστηματα μόνωσης βάσης. Συστήμα τελικής κάλυψης. Υποδομές ΧΥΤΑ κτλ.) Μέθοδοι για την επιλογή τοποθεσίας ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, σχεδιασμός, σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, κλείσιμο και μεταφροντίδα. Παραγωγικότητα. Νομοθεσία. Ολοκληρωμένη Διαχείριση – «Βέλτιστος» Σχεδιασμός – Συστημική Θεώρηση –Δημιουργία μοντέλων Systems Dynamics με χρήση Η/Υ. Οικονομική ανάλυση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Προσομοίωση συμπεριφοράς συστήματος Αστικών Στερεών Αποβλήτων βάση σεναρίων και επιδιωκόμενων στόχων με τη χρήση μοντέλων Systems Dynamics και του λογισμικού Vensim. Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση ενναλακτικών λύσεων συστημάτων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης Systems Dynamics.

 

Περίγραμμα μαθήματος…