Διοίκηση Έργων και Επιχειρήσεων


Εισαγωγή στη Συστημική Μεθοδολογία από τη σκοπιά της Επιχείρησης: Συστημική Θεώρηση του Κύκλου Ζωής Έργων. Ιεράρχηση Αναγκών και Στόχων. Γενικές Συστημικές Έννοιες: Το έργο ως σύστημα Εισροών-Εκροών, Δομή-Λειτουργία-Εξέλιξη Τεχνικών Συστημάτων, Έννοιες Ανάδρασης, Αξιολόγηση εναλλακτικών συστημάτων και επιλογή, Έννοιες Βελτιστοποίησης. Θεωρία Λήψεως Αποφάσεων. Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων. Δέντρα Αποφάσεων. Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου. Το Έργο και η Διαχε›ιριση του Project Management (IPMA). O Κύκλος Ζωής Τεχνικών Έργων Συστημική προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Στοιχεία Τεχνικής Επάρκειας, Επάρκειας Οργανωτικού Πλαισίου και Επάρκειας Συμπεριφοράς Το Έργο ως Επιχειρηματική Δράση Κοινωνικός Έλεγχος, Μέθοδοι Συντονισμού Έργω Διαχείριση του «περιβάλλοντος» του Έργου Εσωτερικός και Εξωτερικός Κύκλος Ζωής Τεχνικών Έργων: Η διάσταση της Βιωσιμότητας. Η Μέθοδος της Δικτυωτής Ανάλυσης. Το Ραβδοδιάγραμμα Gantt. Κρίσιμη Διαδρομή. Χρονικά Περιθώρια Γεγονότων κα Δραστηριοτήτων. Αναθεωρήσεις σχεδίου κατασκευής. Χρονικοί σταθμοί αναφοράς.