Διπλωματική Εργασία


Ακολουθεί απόσπασμα από τον «Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.»:

 

Πρόλογος

 

Η ολοκλήρωση των σπουδών του Πολιτικού Μηχανικού γίνεται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (Δ.Ε.) κατά το δέκατο εξάμηνο. Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι κατά βάση ερευνητικός. Αποσκοπεί κυρίως στην ανάπτυξη της αυτενέργειας του φοιτητή σε ένα ορισμένο γνωστικό αντικείμενο της αρεσκείας του. Συνήθως η Δ.Ε. πραγματεύεται ένα γνωστικό αντικείμενο, το οποίο σχετίζεται με ένα ή περισσότερα από τα μαθήματα που επέλεξε ο φοιτητής κατά τη  διάρκεια του κύκλου σπουδών του. Στον παρόντα κανονισμό, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα στη 13/24-01-2002 Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ., περιλαμβάνονται α) όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση μιας άρτιας διπλωματικής εργασίας, έτσι ώστε ο  φοιτητής να γνωρίζει έγκαιρα τα βήματα εκείνα που θα τον οδηγήσουν στο πιο ενδιαφέρον γι’ αυτόν θέμα και στα μέλη Δ.Ε.Π. που θα συνεργαστεί, καθώς και τον τρόπο συγγραφής της Δ.Ε. και β) οι υποχρεώσεις των μελών Δ.Ε.Π. για την εκπόνηση των Δ.Ε..

Ευελπιστούμε ότι ο κανονισμός θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στους φοιτητές αλλά και στα μέλη Δ.Ε.Π.

 

Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας

 

Η διπλωματική εργασία (Δ.Ε.) είναι μια επιστημονική, κατά προτίμηση εφαρμοσμένη εργασία, την οποία εκπονεί ο φοιτητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, με σκοπό αφενός τη συστηματοποίηση και εφαρμογή των γνώσεων που έχει αποκτήσει από τις σπουδές του και αφετέρου την εμβάθυνση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Παράλληλα, η Δ.Ε. είναι το πρώτο σοβαρό τεχνικό και επιστημονικό κείμενο που καλείται να συντάξει ο μέλλων Πολιτικός Μηχανικός, σύμφωνα με μια σαφή επιστημονική μεθοδολογία. Ταυτόχρονα, η Δ.Ε. αποτελεί για τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών την τελική εξέταση για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την απόκτηση του διπλώματός τους. Η Δ.Ε. είναι ισότιμη μιας εργασίας επιπέδου M.Sc. των ισότιμων Αγγλοσαξονικών Πανεπιστημίων, έχοντας τύποις και ουσία το επίπεδο, το περιεχόμενο και την ελάχιστη διάρκεια (ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο) μιας αντίστοιχης εργασίας.

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

 

Διαδικαστικά Θέματα

 

Η Δ.Ε. ανατίθεται από έναν Τομέα του Τμήματος σ’ ένα φοιτητή ή σε ολιγομελή ομάδα φοιτητών (όχι πάνω από τρεις και με σαφή διακριτοποίηση της βαθμολόγησης), εφόσον η έκταση της εργασίας είναι μεγάλη ή οι απαιτήσεις του θέματος το επιβάλλουν. Οι φοιτητές εκπονούν τη Δ.Ε. αναπτύσσοντας δική τους πρωτοβουλία, ενώ παράλληλα καθοδηγούνται από ένα τουλάχιστον μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλου Τμήματος με την προϋπόθεση ότι του έχει ανατεθεί μάθημα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

 

Επιλογή διπλωματικής εργασίας

 

Η ενημέρωση επί των θεμάτων των διπλωματικών εργασιών θα γίνεται από τους Τομείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Ο κάθε Τομέας δύναται να διοργανώνει εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιάζονται τα θέματα των Δ.Ε. και οι κατευθυντήριες γραμμές τους. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν από όποιο Τομέα επιθυμούν Δ.Ε., άσχετα από την Κατεύθυνση που έχουν. Τον Ιούνιο, ο κάθε Τομέας ανακοινώνει επίσημα όλα τα θέματα των διπλωματικών εργασιών που προτείνουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα. Οι φοιτητές, που έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν διπλωματική εργασία, είναι αυτοί που τελειώνουν το 4ο έτος σπουδών. Η επιλογή του θέματος της διπλωματικής εργασίας εκ μέρους του φοιτητή γίνεται σε συνεργασία με το αντίστοιχο μέλος Δ.Ε.Π.. Εάν περισσότεροι του ενός φοιτητές επιλέξουν το ίδιο θέμα, το μέλος Δ.Ε.Π. (επιβλέπων) θα επιλέγει το φοιτητή που έχει τις καλύτερες επιδόσεις στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Ο ακριβής τίτλος του θέματος της  Δ.Ε. διατυπώνεται κατά το πέρας της εκπόνησης της Δ.Ε. σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα.

 

Μετά την επιλογή των θεμάτων από τους φοιτητές (έντυπο 1, παράρτημα), συνέρχονται οι Τομείς και ορίζουν τις τριμελείς εξεταστικές επιτροπές. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή αποτελείται από τον επιβλέποντα και δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. με συγγενή εξειδίκευση, τα οποία δύνανται να ανήκουν και σε διαφορετικούς Τομείς. Επιτρέπεται ο ορισμός συν-επιβλέποντα μέλους Δ.Ε.Π. σε Δ.Ε. φοιτητή μετά από σχετική αίτησή του, ο οποίος όμως πρέπει να είναι μέλος της τις τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

 

Πέραν των τακτικών μελών των εξεταστικών επιτροπών, ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. Στη συνέχεια, ο Τομέας συντάσσει για κάθε φοιτητή, που θα εκπονήσει Δ.Ε. στον Τομέα, μια σελίδα (έντυπο 2, παράρτημα), στην οποία αναφέρεται ότι ο Τομέας αποδέχεται την εκπόνηση της Δ.Ε. με το συγκεκριμένο θέμα και τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά). Οι σελίδες με τα ονόματα κοινοποιούνται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 

Μετά το πέρας της προφορικής παρουσίασης, η εξεταστική επιτροπή συμπληρώνει μια σελίδα (έντυπο 3, παράρτημα), που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την παρουσίαση, εξέταση και βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα, σε αυτή την σελίδα αναγράφεται η τριμελής εξεταστική επιτροπή και οι αντίστοιχοι βαθμοί. Η εν λόγω σελίδα αποστέλλεται στο Τμήμα και επίσης αποτελεί την πρώτη σελίδα του κειμένου της Δ.Ε. Σημειώνεται ότι ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στον επιβλέποντα (έντυπο 1) πριν από την έναρξη της εκπόνησης της Δ.Ε., εάν δέχεται την αναγραφή της βαθμολογίας στην πρώτη σελίδα της Δ.Ε.

 

Υποχρεώσεις μελών Δ.Ε.Π.

 

Ο ελάχιστος αριθμός διπλωματικών εργασιών, τις οποίες ένα μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέψει, είναι τέσσερις (4). Αυτό σημαίνει ότι ένα μέλος Δ.Ε.Π., που δεν έχει αναλάβει τουλάχιστον τέσσερις διπλωματικές εργασίες, δεν μπορεί να αρνηθεί την επίβλεψη μιας ακόμη Δ.Ε. Σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του Τομέα, μπορεί να μειωθεί ο ελάχιστος αριθμός εργασιών ανά μέλος Δ.Ε.Π. Ο μέγιστος αριθμός διπλωματικών εργασιών, που δύναται να επιβλέψει ένα μέλος Δ.Ε.Π., είναι δέκα (10).

 

Εκπόνηση

 

Η Δ.Ε. εκπονείται με ευθύνη του φοιτητή, με τη συνεχή παρακολούθηση – βοήθεια του επιβλέποντος. Η Δ.Ε. υποβάλλεται σε τέσσερα αντίτυπα, ένα για κάθε μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και ένα για τη Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής. Επίσης, ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή κατατίθεται στον Τομέα. Η τελική παράδοση της Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, το αργότερο οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκάστοτε καθοριζόμενη ημερομηνία εξέτασης.

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στη με αριθμ. 4/27-11-2013 συνεδρίαση, μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα ότι, φοιτητής μπορεί να υποβάλλει αίτημα στο Τμήμα για αλλαγή του Επιβλέποντα Καθηγητή της Διπλωματικής Εργασίας του με την προϋπόθεση ότι θα έχει τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες του με τον προηγούμενο Επιβλέποντα (π.χ. επιστροφή βιβλίων, οργάνων κ.λ.π.).

 

Ο χρόνος για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας με την επίβλεψη του νέου Επιβλέποντα Καθηγητή ή Λέκτορα θα μετράει από την ημερομηνία που εγκρίθηκε το αίτημα στη Συνέλευση του Τμήματος και θα είναι κατ’ ελάχιστον 13 εβδομάδες. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού (13 εβδομάδες) και την επιτυχή εξέταση της διπλωματικής εργασίας θα είναι δυνατή η απονομή Διπλώματος (ορκωμοσία).

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

 

Διάρκεια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

 

Η διπλωματική εργασία εκπονείται επίσημα κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου. Η διάρκεια εκπόνησης εκτιμάται σε πέντε (5) μήνες συνεχούς και αποκλειστικής ενασχόλησης.

 

Βαρύτητα της Δ.Ε. στο βαθμό του διπλώματος

 

Η βαρύτητα της Δ.Ε. στο γενικό βαθμό του διπλώματος καθορίζεται από αποφάσεις του Τμήματος.

 

Χρηματοδότηση διπλωματικής εργασίας

 

Η κάλυψη των δαπανών της Δ.Ε. καθορίζεται εκάστοτε από αποφάσεις του Τμήματος (Μόνο αν ο επιβλέπων μπορεί να τις καλύψει από ΤΣΜΕΔΕ).

 

Αξιολόγηση των Δ.Ε.

 

Η εξέταση της Δ.Ε. είναι προφορική και γίνεται δημόσια σε ανοικτή συγκέντρωση του αντίστοιχου Τομέα, σε ημερομηνία που καθορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Η εξέταση και βαθμολόγηση της Δ.Ε. γίνεται από την ορισθείσα τριμελή εξεταστική επιτροπή μελών Δ.Ε.Π..

 

Ο τελικός βαθμός της Δ.Ε. προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμών των τριών εξεταστών, στρογγυλοποιημένος προς την πλησιέστερη ακέραια ή μισή μονάδα. Κατώτερος βαθμός επιτυχίας θεωρείται το πεντέμισι (5.5).

 

Φοιτητής που δεν πέτυχε στις εξετάσεις της Δ.Ε., μπορεί να εξεταστεί σε επόμενη εξεταστική περίοδο. Αν ο φοιτητής αποτύχει και δεύτερη φορά, έχει το δικαίωμα να ζητήσει νέο θέμα στον ίδιο ή σε άλλο Τομέα, προκειμένου να εξεταστεί σε επόμενη περίοδο.

 

Ο βαθμός της Δ.Ε. μπορεί να βελτιωθεί, μετά από αίτημα του φοιτητή, στην επόμενη εξεταστική περίοδο, εφόσον ο φοιτητής συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της εξεταστικής επιτροπής και παρουσιάσει εκ νέου τη Δ.Ε.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 

Η βαθμολογία της Δ.Ε. θα παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών μετά από επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε όλα τα προπτυχιακά μαθήματα. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των Δ.Ε. είναι τα εξής:

 

 1. Κατανόηση και σε βάθος κάλυψη του θέματος
 2. Βαθμός δυσκολίας του θέματος
 3. Βαθμός επίτευξης των προδιαγραμμένων στόχων
 4. Πρωτοτυπία
 5. Δυνατότητα βιβλιογραφικής διερεύνησης
 6. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ιδίων σκέψεων εκ μέρους του φοιτητή
 7. Εργατικότητα και ζήλος του φοιτητή
 8. Παρουσίαση Δ.Ε. (γραπτή εμφάνιση κειμένου, προφορική παρουσίαση).

 

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση του θέματος και εκτιμώνται κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. Παράλληλα με την κατάθεση της βαθμολογίας, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής καταθέτουν τη σχετική αξιολόγηση της ανταπόκρισης του φοιτητή στα ανωτέρω κριτήρια.

 

Βράβευση διπλωματικών εργασιών

 

Η βράβευση των καλύτερων Δ.Ε. κατ’ έτος γίνεται από εξωπανεπιστημιακούς φορείς (π.χ. Τ.Ε.Ε.).

 

Το Τεύχος του Κειμένου

 

Το τεύχος του κειμένου της Δ.Ε., που θα είναι βιβλιοδετημένο, αποτελείται από τα εξής μέρη:

α. Εξώφυλλο, β. Σελίδα τίτλου, γ. Εντολή θέματος, δ. Πρόλογο, ε. Ευχαριστίες, στ. Πίνακα περιεχομένων, ζ. Πίνακα Σχημάτων και Διαγραμμάτων, η. Κατάλογο Πινάκων, θ. Περίληψη της Εργασίας και Λέξεις Κλειδιά, ι. Περίληψη σε μια ξένη γλώσσα, ια. Κυρίως εργασία, ιβ. Βιβλιογραφία, ιγ. Παραρτήματα

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

 

α. Το Εξώφυλλο

Το Εξώφυλλο είναι φύλλο από χαρτί κολλάζ με διαστάσεις Α4. Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να προκύπτει ύστερα από πολλή σκέψη και να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στο περιεχόμενο της Δ.Ε. Πριν αποφασιστεί, ο τίτλος πρέπει να συζητείται με τον επιβλέποντα. Κατά κανόνα η ακριβής διατύπωση του τίτλου γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

 

β. Η Σελίδα Τίτλου

Είναι σελίδα όπου τυπώνεται ότι και στο εξώφυλλο (επανάληψη).

 

γ. Εντολή θέματος

Είναι η εντολή θέματος(1 ΣΕΛΙΔΑ) που δόθηκε στο φοιτητή και που υπογράφεται από τον επιβλέποντα και τα άλλα δυο μέλη Δ.Ε.Π..

 

δ. Ο Πρόλογος

Διατυπώνεται περιληπτικά ο προβληματισμός και ο σκοπός που οδήγησαν στην εκπόνηση της εργασίας. Καλό είναι να γνωρίζει ο φοιτητής ότι ο Πρόλογος διαβάζεται από όλους, ακόμη και από εκείνους που δε διαβάζουν το κυρίως σώμα της Δ.Ε..

 

ε. Οι Ευχαριστίες

Διατυπώνονται οι ευχαριστίες προς όλους εκείνους που βοήθησαν στην πραγματοποίηση της εργασίας (Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Εταιρίες, Καθηγητές, ΕΔΠ, συμφοιτητές, άλλα άτομα κ.λπ.). Αναφέρεται επίσης το όνομα εκείνου που καθοδήγησε τη Δ.Ε.

 

στ. Ο Πίνακας Περιεχομένων

Σ’ αυτόν τον πίνακα γράφονται οι τίτλοι των Κεφαλαίων και των Παραγράφων του κειμένου της εργασίας και η αντίστοιχη σελίδα.

 

ζ. Οι Πίνακες Εικόνων, Σχημάτων, Διαγραμμάτων και Χαρτών

Σε αυτούς τους πίνακες γράφονται: ο αύξων αριθμός, ο τίτλος και η σελίδα για κάθε εικόνα, σχήμα, διάγραμμα ή χάρτη που υπάρχει στο κείμενο. Υπάρχει ένας πίνακας για κάθε κατηγορία. Στην περίπτωση που ακολουθεί και φάκελος σχημάτων, γράφονται τα στοιχεία και αυτών με την ένδειξη ότι βρίσκονται στο φάκελο.

 

η. Ο Κατάλογος Πινάκων

Σε αυτό τον κατάλογο γράφονται: ο αύξων αριθμός, ο τίτλος και η σελίδα για κάθε πίνακα που υπάρχει στο κυρίως κείμενο.

Όταν η Δ.Ε. περιέχει σήματα, σύμβολα, όρους ή ακρώνυμα που δε γίνονται εύκολα κατανοητά από τον αναγνώστη, αυτά πρέπει να προσδιορίζονται ή να επεξηγούνται σε κατάλογο που ακολουθεί τον Πίνακα Περιεχομένων.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 

θ. Περίληψη και Λέξεις – Κλειδιά

Είναι ίσως το σπουδαιότερο τμήμα της Δ.Ε. μαζί με τον Πρόλογο, διότι είναι αυτό που συνήθως διαβάζεται από όλους. Περιέχει μέσα σε μια ή δύο το πολύ παραγράφους το τι και γιατί έγινε, ποια ήταν τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι τυχόν προτάσεις. Κανονικά η Περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μια σελίδα.

Στο τέλος της Περίληψης γράφονται Λέξεις Κλειδιά (σημειογραφίες θεματικής ταξινόμησης των περιεχομένων της εργασίας).

 

ι. Η Περίληψη σε μια ξένη γλώσσα

Αποτελεί μετάφραση της ελληνικής Περίληψης σε μια ή περισσότερες από τις πιο διαδεδομένες ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά κ.λπ.). Πριν από την περίληψη στην ξένη γλώσσα, στο πάνω μέρος της σελίδας γράφεται ο τίτλος της Δ.Ε. και τα ονόματα των φοιτητών κατ’ αλφαβητική σειρά στην ίδια ξένη γλώσσα, καθώς και το παρακάτω αγγλικό κείμενο, που προσαρμόζεται ανάλογα στη γλώσσα που είναι γραμμένη η περίληψη:

 

Thesis Submitted for the Degree

“Diploma of Civil Engineering” (Dipl.-Eng.)

Democritus University of Thrace, Greece.

Supervisor: Dr Name…….

 

Συνιστάται στους φοιτητές, που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, να επεκτείνουν αυτή την ξενόγλωσση περίληψη σε 3 – 4 σελίδες και να μεταφράζουν τους τίτλους των Σχημάτων, Εικόνων, Πινάκων.

 

ια. Η Αρίθμηση των Σελίδων

Όλες οι παραπάνω σελίδες έχουν ξεχωριστή αρίθμηση με λατινικούς αριθμούς ( i, ii, iii, iv, v,…….ix, x, xi κ.λπ.), η οποία αρχίζει από τη σελίδα του τίτλου. Η αρίθμηση με αραβικούς αριθμούς (1, 2, …..κ.λπ. ) αρχίζει από το κυρίως σώμα της εργασίας.

 

ιβ. Το Κυρίως Σώμα της Εργασίας

Η κυρίως εργασία χωρίζεται σε Κεφάλαια, Παραγράφους και Εδάφια που αριθμούνται με την ενιαία δεκαδική κατάταξη, π.χ. 2.1.4 (2=αριθ. κεφαλαίου, 1=αριθμός παραγράφου, 4=αριθμός εδαφίου).

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019

 

Η γλώσσα και η σύνταξη του κειμένου θα πρέπει να είναι ομοιογενής. Για την καλαίσθητη και σωστή εμφάνιση του κειμένου, θα πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω:

 

α) Οι τίτλοι των Κεφαλαίων, των Παραγράφων και των Εδαφίων να είναι διαφοροποιημένοι (μέγεθος, υπογράμμιση, ένταση κ.λπ.).

β) Το πλάτος Πινάκων, Σχημάτων, Διαγραμμάτων ή Εικόνων, καλό θα είναι να μην ξεπερνά το πλάτος του κειμένου.

γ) Αν χρειάζεται να γραφούν μαθηματικές σχέσεις, αυτές γράφονται στο κέντρο της σελίδας και αριθμούνται (σε παρένθεση, στο δεξιό άκρο της σελίδας). Αν στη συνέχεια της εργασίας χρησιμοποιηθεί μια σχέση, γίνεται αναφορά σ’ αυτή μόνο με τον αριθμό της και τη λέξη Σχέση π.χ. Σχέση (2).

 

Για κάθε πρόταση, γνώμη ή αποτέλεσμα, που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε μέρος του κειμένου της Δ.Ε. και έχει αναφερθεί ή βρεθεί από άλλο ερευνητή ή μελετητή, πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά (δηλαδή σε ποιον ανήκει). Υπάρχουν οι εξής εναλλακτικοί τρόποι αναφοράς στο κείμενο:

 

Ο «συγγραφέας» το 1988 αναφέρει ότι το επίπεδο της θάλασσας τα τελευταία 2000 χρόνια παρέμεινε σταθερό με πολύ μικρές διακυμάνσεις, ή

 

-Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, το επίπεδο της θάλασσας τα τελευταία 2000 χρόνια παρέμεινε σταθερό με πολύ μικρές διακυμάνσεις («συγγραφέας» 1988), ή

 

-Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, το επίπεδο της θάλασσας τα τελευταία 2000 χρόνια παρέμεινε σταθερό με πολύ μικρές διακυμάνσεις [15].

 

Ο αριθμός 15, παραπάνω στις αγκύλες, δηλώνει ότι, στον κατάλογο των βιβλιογραφικών πηγών, η 15η αναφορά είναι η εργασία του «συγγραφέα» από την οποία προκύπτει η πληροφορία που χρησιμοποιήθηκε. (Ο τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς που επιλέγεται πρέπει να είναι ενιαίος σε όλη την έκταση της Δ.Ε.).

Όταν χρησιμοποιούνται οι ίδιες ακριβώς λέξεις και φράσεις, όπως αυτές εμφανίζονται σε άλλη βιβλιογραφική πηγή, οι φράσεις αυτές μπαίνουν σε εισαγωγικά, ενώ βεβαίως αναφέρεται και η πηγή.

Αν πρόκειται για Εικόνες, Σχήματα, Διαγράμματα ή Πίνακες, η πηγή αναφέρεται πάνω σ’ αυτά (στον τίτλο – λεζάντα). Αν οι μεταφερόμενες ή δανεισθείσες φράσεις ξεπερνούν τις 20 σειρές, το δανειζόμενο κείμενο μπαίνει ολόκληρο σε εισαγωγικά και διαφοροποιείται σαφώς από το λοιπό κείμενο ως προς την εμφάνιση (π.χ. πλάγια γραφή ή μικρότερο πλάτος στο κείμενο). Η ικανοποίηση των όρων αυτών, ως προς τη χρήση των δανειζόμενων φράσεων, είναι υποχρεωτική. Η ελαφρά διαφοροποίηση των φράσεων, έτσι ώστε να μη φαίνεται η αντιγραφή, σχεδόν πάντα γίνεται αντιληπτή και γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται.

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

 

ιγ. Η Βιβλιογραφία

Είναι κατάλογος των βιβλιογραφικών πηγών (βιβλίων, άρθρων, μελετών και λοιπών δημοσιεύσεων) που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της Δ.Ε. Όταν έχουμε βιβλία ή αυτοτελή έργα γράφουμε κατά σειρά :

 

-Το επώνυμο και το αρχικό του ονόματος του συγγραφέα

-Τον τίτλο του βιβλίου, πλήρη και υπογραμμισμένο

-Την έκδοση (μόνο αν είναι 2η, 3η κ.ο.κ.)

-Τον τόπο έκδοσης

-Τον εκδοτικό οίκο

-Το χρόνο έκδοσης

-Τον τόμο (αν το έργο αποτελείται από περισσότερους από έναν τόμους).

 

Εννοείται ότι, από τα παραπάνω, παραλείπονται τα στοιχεία εκείνα που δε διατίθενται. Όταν πρόκειται για άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό, η σειρά γραφής είναι η εξής:

 

1) Συγγραφέας, 2) Τίτλος άρθρου, σε εισαγωγικά, 3) Όνομα περιοδικού, υπογραμμισμένο, 4) Αριθμός τόμου και αριθμός τεύχους, 5) Έτος έκδοσης και 6) Σελίδες που καταλαμβάνει το άρθρο στο τεύχος.

 

Στο Παράρτημα υπάρχει μια σειρά παραδειγμάτων γραφής της βιβλιογραφίας όταν πρόκειται για βιβλίο, για εργασία σε περιοδικά, για Πρακτικά Συνεδρίου, για Διπλωματική Εργασία, για εργασία υπό έκδοση κ.λ.π.. Εκείνο που πρέπει επίσης να προσεχθεί είναι ότι γράφουμε στη βιβλιογραφία το όνομα του συγγραφέα και τον τίτλο της εργασίας στη γλώσσα που είναι γραμμένη η εργασία.

 

ιδ. Τα Παραρτήματα

Παραρτήματα είναι Κεφάλαια της εργασίας εκτός του κυρίως κειμένου που δεν έχουν άμεση συνάφεια με την πορεία της Δ.Ε. Κάθε Παράρτημα έχει διάταξη αντίστοιχη με το Κεφάλαιο της εργασίας, αλλά αριθμείται με κεφαλαίο ελληνικό γράμμα (π.χ. Παράρτημα Α, Παράρτημα Β κ.ο.κ.).

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

 1. Από τον Ιούνιο ως το Δεκέμβριο: Ανάρτηση θεμάτων διπλωματικών από τα μέλη Δ.Ε.Π..
 2. Από τον Οκτώβριο ως 10 Ιανουαρίου το αργότερο: Δήλωση διπλωματικών από τους φοιτητές (έντυπο 1), αποδοχή διπλωματικών από τον Τομέα και ορισμός τριμελών εξεταστικών επιτροπών (έντυπο 2).
 3. Από Νοέμβριο ως 20 Ιανουαρίου: Ανακοίνωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος.