Δομικά Υλικά ΙΙ


Νωπό σκυρόδεμα: Ορισμοί, Υλικά, Πρόσθετα και πρόσμικτα. Μελέτη σύνθεσης (ΕΝ 206 και ΚΤΣ-16). Ανάμειξη, Εργασιμότητα, Λήψη και συντήρηση συμβατικών δοκιμίων (πιστοποιημένο ή μη σκυρόδεμα), Πυκνότητα, Μεταφορά, Τύποι, Διάστρωση, Συμπύκνωση. Σκυροδέτηση σε ειδικές συνθήκες.

Σκληρυμένο σκυρόδεμα: Συντήρηση, Χρόνος αφαίρεσης τύπων, Επίδραση του υδατοτσιμεντοσυντελεστή, της θερμοκρασίας και της ηλικίας ενυδάτωσης στην αντοχή. Χαρακτηριστική αντοχή. Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή θραύσης των δοκιμίων. Κατηγορίες κατά ΚΤΣ 16. Κριτήρια συμμόρφωσης και ταυτοποίησης, Αποδοχή φορτίου ή παρτίδας σκυροδέματος. Επίδραση πολύ υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών. Αντοχή σε Τοπική φόρτιση, Εφελκυσμό, Διάτμηση, Διαξονική ένταση, Επαναληπτική φόρτιση, Τριβή. Μέτρο ελαστικότητας, Μακροχρόνιες δράσεις/παραμορφώσεις. Ανθεκτικότητα/Διαπερατότητα. Επίδραση της διεπιφάνειας (ΙΤΖ). Μη καταστρεπτικές δοκιμές. Εκτίμηση αντοχής στο έργο νέων και υφισταμένων κατασκευών (ΚΤΣ-16 και ΕΝ13791).

Ειδικά σκυροδέματα: Ελαφροσκυροδέματα, Βαρύ, Εμφανές, Ινωπλισμένο, Εκτοξευόμενο, Μάζης, Κυλινδρούμενο, Υψηλής αντοχής και επιτελεστικότητας, Ενεργής πούδρας, Αυτοσυμπυκνούμενα, Αυτοκαθαριζόμενα, Αυτοϊάσιμα, Φωτοπερατά, Υδατοπερατά, Ανακυκλωμένα κλπ

Εκτελούνται εργαστηριακές δοκιμές.

 

Περίγραμμα μαθήματος…