Δομικά Υλικά Ι


Αναλύονται οι ιδιότητες, η εξέλιξη, η ανθεκτικότητα, η γήρανση και η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, βάσει των Ελληνικών και διεθνών κανονιστικών πλαισίων των κάτωθι υλικών:

Κονίες: Ορισμοί, Είδη, Τρόποι παραγωγής, Μηχανισμοί πήξεως και σκληρύνσεως.  Αερικές: Άσβεστος, Μαγνησιακή και Δολομιτική άσβεστος, Μαγνησιακή κονία, Γύψος. Υδραυλικές: Υδραυλική άσβεστος, Ρωμαΐκή κονία, Ποζολανικές κονίες.

Τσιμέντα: Πρώτες ύλες, Παραγωγή, Χημική σύνθεση κλίνκερ Πόρτλαντ. Ενυδάτωση. Ποζολανική αντίδραση. Είδη (ΕΝ 197-1). Ιδιότητες: λεπτότητα, πορώδες, θλιπτική αντοχή, εσωτερική/εξωτερική συρρίκνωση, πυκνότητα. Επιλογή συναρτήσει των απαιτήσεων σε αντοχή και των περιβαλλοντικών συνθηκών δόμησης.

Δομικά πετρώματα: Είδη και χρήσεις, φυσικοί λίθοι, μάρμαρα: ποιότητα, κριτήρια επιλογής, αιτίες αποσάθρωσης, τεχνικές συντήρησης.

Αδρανή: Είδη, Ιδιότητες, Επιβλαβείς προσμίξεις. Kοκκομετρικές καμπύλες στην Τεχνολογία του Σκυροδέματος. Ειδικά αδρανή.

Κονιάματα: Αναλογίες μείξης και πρόσθετα. Πρόσφυση, αντοχή, ανθεκτικότητα. Επίδραση της αντοχής του κονιάματος στην αντοχή οπτοπλινθοδομής. Κανονιστικά Πλαίσια (ΕΝ 998-1, ΕΝ998-2, ΕΝ 1015).

Πραγματοποιούνται εργαστήρια (άσβεστος, γύψος, τσιμέντο, αδρανή).

 

Περίγραμμα μαθήματος…