Δυναμική του Στερεού Σώματος


Ευθύγραμμη κίνηση σωματιδίων. Θέση-ταχύτητα-επιτάχυνση. Ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Κίνηση ως προς σύστημα αναφοράς. Σχετική και εξαρτημένη κίνηση υλικών σημείων. Ο δεύτερος νόμος κίνησης του Νεύτωνα (Αρχή d’ Alembert). Γραμμική ορμή σωματιδίου. Κίνηση υπό την επίδραση κεντρικής δύναμης. Στροφορμή σωματιδίου. Έργο μιας δύναμης. Κινητική ενέργεια σωματιδίου. Αρχή έργου και ενέργειας. Κίνηση υπό την επίδραση συντηρητικής δύναμης. Μεταφορική κίνηση απαραμόρφωτου σώματος. Περιστροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα. Μαζικές ροπές αδράνειας. Απόλυτη και σχετική ταχύτητα και επιτάχυνση σε επίπεδη κίνηση. Στιγμιαίο κέντρο περιστροφής. Ανάλυση της επίπεδης κίνησης συναρτήσει ενός σταθερού σημείου. Έργο δυνάμεων που δρουν πάνω σε ένα απολύτως στερεό σώμα. Κινητική ενέργεια στερεού σώματος σε επίπεδη κίνηση. Επισήμανση επί των αξιωμάτων της μηχανικής των απολύτως στερεών σωμάτων. Θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας. Αρχή ώσης και ορμής για την επίπεδη κίνηση απολύτως στερεού σώματος. Διατήρηση της στροφορμής. Ωστική κίνηση στερεού σώματος. Έκκεντρη κρούση.

 

Περίγραμμα μαθήματος…